CRICKET WINNERS

Prize:WINNER
Team Name:FINAL YEARS
Team Captain:NITISH REDDY
Team Vice Captain:SRINIVAS RAO
Team Members:HARI PRASAD , VENKATESH , MAHESH REDDY , SAI VARMA , VIJAY , SRIDHAR , RAHEEMUDDIN ASAD , VIVEK KUMAR , DHANUSH