Achievements

Budding Chef - Hyderabad
06 Nov 2018
  • 1st prize Budding Chef
    Mr. Srikanth Shetty 2006